Selskapsrett, styre, generalforsamlingVi kan gi deg juridiske og praktiske råd ved opprettelse av selskap, drift av selskap og i forbindelse med avvikling eller oppløsning av selskap.Vi har god kompetanse på aksjelov, selskapslov og  og andre lover som gjelder næringsvirksomhet og vi kan bistå med styrearbeid.

 

 

Vi gir råd om og bistår ved:

  • Valg av selskapsform.
  • Opprettelse og registrering av selskap.
  • Rettigheter og plikter man har som eier eller medlem av selskapets ledelse.
  • Overgang av aksjer og andre former for overdragelse av eierandeler.
  • Konflikter innad i ledelsen, mellom ledelsen og eierne eller mellom eierne.
  • Anvendelse av selskapets midler.
  • Oppløsning eller avvikling av selskap.
  • Gjennomføring av fisjon eller fusjon.
  • Aksjonæravtaler.
  • Spørsmål om skatt og merverdiavgift.